Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti:

 i2 – industrial innovations, s.r.o.

so sídlom: Dubodiel 240 913 23 Dubodiel

IČO: 51006880

DIČ: 2120559595

IČ DPH: SK2120559595

zapísanej v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 35054/R

pre predaj tovarov prostredníctvom internetového obchodu www.i-industry.com

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

Znenie obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne meniť, či doplňovať. Zmenu obchodných podmienok oznámi predávajúci užívateľovi prostredníctvom internetového obchodu a/alebo emailovou správou na emailovú adresu užívateľa zadanú do databázy internetového obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti i2 – industrial innovations, s.r.o. so sídlom: Dubodiel 240 913 23 Dubodiel, IČO: 51006880, zapísanej v Obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 35054/R , E-mail: sales@i-industry.com Telefón: +421911124636 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho a na základe objednávok odoslaných mailom aj telefonicky. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.i-industry.com (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 1. Ustanovenie odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve.
 2. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 4. Definícia niektorých základných pojmov v obchodných podmienkach:

a) „Internetový obchod“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru užívateľom;

b)„Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

c) „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

d) „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

e) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu samostatného povolania;

f) Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, čiže záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami;

g)„Prevádzkovateľ“ znamená i2 – industrial innovations, s.r.o. so sídlom: Dubodiel 240 913 23 Dubodiel, IČO: 51006880, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 35054/R

h) „Tovar“ znamená vec vo vlastníctve predávajúceho ponúkanú predávajúcim k predaju ; a ak je k tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

 

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1    Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2    Webové rozhranie obsahuje informácie o ponúkanom tovare a službách, požiadavky zákazníkov sú riešené individuálne, vypracúva sa cenová ponuka na mieru. podľa zvolených parametrov produktu zákazníka. Ceny tovarov a služieb sú uvedené bez DPH, ku ktorej sa pre slovenské subjekty prirátava DPH v hodnote 20%. Ak má obchodný partner aktívnu registráciu IČ DPH pre spoločnosť v zahraničí, faktúra sa vystavuje bez DPH.   Ceny tovaru a služieb zostávajú v platnosti po dobu,  ktorá je bližšie určená v cenovej ponuke, alebo prostredníctvom komunikácie v obchodnom zadaní.  Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s kupujúcim za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.   Náklady spojené s balením a dodaním tovaru sú individuálne v závislosti od rozmerov, hmotnosti, poprípade krajiny doručenia. 

3.4. Za objednanie tovaru alebo služby sa pokladá potvrdenie cenovej ponuky zo strany zákazníka emailovou, telefonickou alebo ústnou formou.

3.5    Akákoľvek úprava parametrov je možná  pred potvrdením cenovej ponuky, zákazník však musí rátať s prípadným zdržaním alebo úpravou ceny výsledného produktu(služby).

3.6    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, emailom či telefonicky).

3.7    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, alebo telefonicky alebo ústne.

3.8    Kupujúci má právo až do momentu potvrdenia cenovej ponuky a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj také právne konanie predávajúceho, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že ním objednaný tovar nemožno dodať. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim podľa tohto bodu obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Tovary a služby vyrábané na mieru podľa špecifických požiadaviek zákazníka nie je možné po potvrdení objednávky zrušiť. V takomto prípade predávajúci môže vyúčtovať služby a nakúpené tovary pre túto objednávku, poprípade alikvotnú časť.

3.9    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1    Kupujúci má právo zvoliť si z možností platby ponúknutú predávajúcim.

4.2    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3    Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby.

4.4    Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný tovar kupujúcim.

4.5    Pokiaľ nie je uvedené inak, predávajúci spravidla nepožaduje od kupujúceho zálohu, či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.8 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.6    V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, pokiaľ nie je uvedené alebo s kupujúcim dohodnuté inak. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je uvedené alebo s kupujúcim dohodnuté inak.

4.7    V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby určeným predávajúcim. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.8    Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že:

 1. zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (bod. 3.6 obchodných podmienok), alebo
 2. v prípade okolností hodných osobitného zreteľa (napr. mimoriadna situácia, núdzový stav, karanténne opatrenia, neštandardná situácia na trhu alebo problémy na trhu  s doručovaním zásielok),

požadovať od kupujúceho uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.9    Predávajúci má právo poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny tovaru.

4.10 Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.11 V prípade oneskorenia Kupujúcim s úhradou dohodnutej kúpnej ceny je Predávajúci  oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu úrokov z omeškania, t.j. za každý deň po splatnosti faktúry rovnej 0,01 % z ceny Predmetu plnenia. Okrem nároku na úrok z omeškania má predávajúci nárok na úhradu náhrady škody, ktorá Predávajúcemu vznikla v súvislosti s oneskorením platby Kupujúceho a to v plnej výške. Oneskorenie úhrady vyúčtovanej ceny Kupujúcim sa považuje za porušenie Kúpnej zmluvy.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1    V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.3    V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4    Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.5    Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar užívateľovi podľa svojich prevádzkových možností v termíne dohodnutom v  cenovej ponuke, inej komunikácii alebo v kúpnej zmluve.

5.6    Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru kupujúcim.

5.7    Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prechádza na osobu, ktorá nie je spotrebiteľom, momentom doručenia tovaru k jej rukám.

5.8    Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1   (Pozri bod 3.8  )  Kupujúci má právo až do momentu potvrdenia cenovej ponuky a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj také právne konanie predávajúceho, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že ním objednaný tovar nemožno dodať. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim podľa tohto bodu obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Tovary a služby vyrábané na mieru podľa špecifických požiadaviek zákazníka nie je možné po potvrdení objednávky zrušiť. V takomto prípade predávajúci môže vyúčtovať služby a nakúpené tovary pre túto objednávku, poprípade alikvotnú časť.

6.2   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.1 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal.  Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy po záväznom potvrdení cenovej ponuky akoukoľvek vyššie zmienenou formou(ústne, mailom, telefonicky..), predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu.

6.3    Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.4    Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.5   V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZOSND Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  1. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  1. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  1. predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

7. PRÁVA Z  REKLAMAČNÉHO PLNENIA, Reklamácia

7.1    Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z reklamačného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 499 až § 510, § 596 až § 600 a § 619 až 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ).

7.2    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky. Uvedené neplatí, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar s nedostatkami, ktoré je predávajúci, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť pred uzavretím kúpnej zmluvy kupujúcemu. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takáto dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy vzťahujúcej sa k tomuto tovaru,

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie tovaru určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3    Nedostatky musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, maximálne do 7 dní. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z reklamačného plnenia v čase dvanásť  (12) mesiacov od jeho prevzatia tovaru. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť (§ 616 až 618 Občianskeho zákonníka). Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci vytkol predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z reklamačného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže chybný tovar užívať. Ak ide o prototypovú výrobu, na aplikáciu, ktorá predtým neexistovala, výrobok/služba bola vytvorená na mieru, kupujúci akceptuje možné odchýlky vlastností alebo správania sa materiálov, z ktorých bol daný prototyp vyrobený.

7.4  Právo z reklamačného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

7.5   Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v potvrdení (záručnom liste) vydanom predávajúcim kupujúcemu ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za chyby tovaru uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

7.6   Práva z reklamačného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho najmä na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky, elektronickou poštou na adrese – sales@i-industry.com; telefonicky na čísle  +421 911124636. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdrží od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.7    Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo z reklamačného plnenia si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.8   a) Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v bode 7.2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chýb neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

b) Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu.

c) Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

7.9Ak kupujúci oprávnene uplatnil právo z reklamačného plnenia v lehote uvedenej v ust. § 599 Občianskeho zákonníka a v rámci tejto lehoty oznámil predávajúcemu nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli pri uplatnení práva z reklamačného plnenia, potom mu patrí aj náhrada týchto nákladov.

7.10 a) Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia chýb daného tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

b) Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že predávajúci neobdržal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

c) Po riadnom vybavení danej reklamácie predávajúci alebo ním určený subjekt vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

7.11 Nárok na uplatnenie práv reklamácie tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, čiže najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

7.12 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1    Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru predávajúcemu.

8.2    Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy sales@i-industry.com. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.3    Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej adresy sales@i-industry.com; ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsať) dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 ZoARS. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 ZoARS.

8.4    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

8.5    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1    Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom informácií uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke predávajúceho.

10. Súbory COOKIES

10.1 Prevádzkovateľ týmto informuje užívateľa, že spracováva súbory Cookies užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies, a užívateľ týmto udeľuje súhlas s ich spracovávaním na účel uvedený v bode 9.2 obchodných podmienok. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je udelený na dobu 2 rokov. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k spracovávaniu súborov cookies, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10.2 Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ informácie o tom, ako internetový obchod užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Tieto obchodné podmienky ako aj kúpna zmluva sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

11.2 Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.4 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 22.7.2017

V Dubodiel dňa 22.7.2017